Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Stypendia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium rektora oraz o stypendium  dla osób niepełnosprawnych.


 O stypendium rektora może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 semestru studiów.

Podstawą naliczania punktów za osiągnięcia jest ostatni semestr studiów studenta.


O stypendium rektora może się również ubiegać student 1 semestru studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) i suplementu do dyplomu celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia oraz potwierdzeniem średniej ocen.

Zgodnie z art. 93 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga) i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 

2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga) i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

Stypendia 

w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020

(przyznawane na okres od X.2019 - I.2020)

 


Stypendia Rektora 707 stypendystów (957 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

 

 

 

Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów WSB).


W semestrze zimowym 2019/2020 wyłoniono:


Administracja17 stypendystów (na 35 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 469.44

Bezpieczeństwo narodowe 90 stypendystów (na 130 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 456.66

Ekonomia10 stypendystów (na 15 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 459.37

Filologia 14 stypendystów (na 14 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Finanse. Rachunkowość i podatki -5 stypendystów (na 8 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 473.33

Fizjoterapia 11 stypendystów (na 11 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Informatyka 65 stypendystów (na 66 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Inżynieria zarządzania 32 stypendystów (na 32 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Kosmetologia - 3 stypendystów (na 3 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 440.00

Logistyka 62 stypendystów (na 74 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 446.87

Pedagogika 39 stypendystów (na 104 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 487.50

Ratownictwo medyczne - 3 stypendystów (na 3 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 440.00

Socjologia 10 stypendystów (na 18 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 479.16

Stosunki międzynarodowe 7 stypendystów (na 7 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Studia menedżerskie - 13 stypendystów (na 13 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Transport32 stypendystów (na 36 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Zarządzanie – 241 stypendystów (na 305 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 455.26

Zarządzanie i inżynieria produkcji 53 stypendystów (na 83 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 458.33

 


Wysokość stypendium rektora  w semestrze zimowym 2019/2020:


        Punkty            Kwota

440,00-449,99  -  430 zł

450,00-459,99  -  480 zł

460,00-469,99  -  530 zł

470,00-479,99  -  580 zł

480,00-489,99  -  630 zł

490,00-499,99  -  680 zł

500,00                -  760 zł

powyżej 500,00 -  880 zł

 


 

 

 POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Galerie

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy